25. marec

MIRIAM LEXMANN AKTUÁLNE NIELEN Z EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Základným ľudským právom je právo na život

Na pôde európskych inštitúcií či z niektorých členských štátov sme svedkami narastajúceho tlaku na to, aby sa právo na potrat začlenilo do Charty základných práv EÚ, a teda stalo základným ľudským právom. Znovu zdôrazňujem to, čo som opakovanie predniesla v pléne Európskeho parlamentu i na mnohých iných fórach – tieto snahy sú nielen v absolútnom rozpore so základným ľudským právom, ktorým je právo na život. Zároveň táto otázka regulácie umelého ukončenia tehotenstva spadá plne do právomoci členských štátov a EÚ nemá žiadny mandát sa ňou zaoberať. Toto podkopávanie zmlúv, na ktorých je EÚ založená a zaoberanie sa politikami, na ktoré nedostala od občanov mandát povedie k zlyhávaniu v tých oblastiach, ktoré riešiť má. A to sledujeme už dnes, napríklad aj v oblasti spoločného trhu či bezpečnosti. Tomu musíme povedať jasné NIE. S potešením som v Bruseli stretla priateľov z európskej federácie Jeden z nás, s ktorými nás spájajú mnohé spoločné aktivity v prospech ochrany ľudskej dôstojnosti. Zároveň som v tomto duchu vystúpila na konferencii poriadanej 8.februára 2023 k tejto závažnej otázke.

O Istanbulskom dohovore opäť v pléne europarlamentu

Na februárovom plenárnom zasadnutí bola na programe opäť debata k Istanbulskému dohovoru , ktorej cieľom bolo tlačiť na jeho ratifikáciu všetkými štátmi v kontexte pristúpenia EÚ ako celku. Väčšina členských štátov schválila tento návrh, čím však EÚ porušila vlastnú zásadu pristúpiť ako celok len v prípade jej ratifikácie všetkými členskými štátmi. Vo svojom vystúpení v pléne som jasne odsúdila akékoľvek násilie. Zdôraznila som, že je našou povinnosťou hľadať efektívne riešenia na násilie proti ženám, školiť napríklad políciu a tých, ktorí sú pre takéto ženy prvým kontaktom a riadne implementovať našu legislatívu, ktorá je aj na Slovensku podľa odborníkov dobrá, avšak nie správne a dôsledne vykonávaná. Takzvaný Istanbulský dohovor a celá diskusia okolo neho však cieľu odstránenia násilia na ženách a domáceho násilia vôbec nepomáha. Poukázala som na fakt, že dohovor nemá podporu medzi všetkými členskými štátmi a namiesto toho, aby sme sa rozprávali o rýchlej pomoci pre obete, riešime to, ako donútiť členské štáty dohovor urýchlene prijať. Treba však pripomenúť, že dôvod, prečo Slovenská republika tento dokument neratifikovala je ideologizácia celej problematiky a hrubé zasahovanie do morálnych a kultúrno-etických sfér a legislatívy. V závere môjho vystúpenia som vyjadrila jednoznačný nesúhlas s takýmto postupom, ktorý sa doslova vysmieva tým, ktorí násiliu denne čelia.

Deklaráciou z Casablancy proti surogátnemu materstvu

Získavanie detí prostredníctvom obchodných kontraktov je v absolútnom rozpore s ľudskou dôstojnosťou. Obeťami takéhoto reprodukčného vykorisťovania sú ako chudobné ženy predovšetkým z rozvojových krajín, tak aj samotné deti. Na rozpor fenoménu tzv. náhradného materstva s ľudskými právami upozorňujem dlhodobo a v Európskom parlamente sa pravidelne zasadzujem o jeho odsúdenie. Neexistuje žiadne „právo na dieťa“, ktoré by dávalo základ pre takúto formu „zabezpečovania si“ detí. Tlak na jeho postupné prijímanie pod rúškom rôznych iniciatív kladie na spoločnosť neprijateľné etické, právne či medicínske bremeno. Preto vítam a jednoznačne sa pripájam k 3. marca 2023 prijatej Deklarácii z Casablancy, prostredníctvom ktorej na nezákonnosť tejto praxe vyzvali desiatky odborníkov z celého sveta. Človek sa nikdy nemôže stať komoditou. Plne podporujem toto naše spoločné

Uznávanie rodičovstva musí byť záležitosťou členských štátov

Na stretnutí s povereným ministrom spravodlivosti Viliamom Karasom začiatkom roka som ho požiadala, aby sa Slovensko jasne vymedzilo voči návrhu nariadenia, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa rodičovstvo preukázané v jednej krajine Európskej únie (EÚ) uznávalo vo všetkých členských štátoch. Okrem iného by sa zaviedlo tzv. európske osvedčenie o rodičovstve, kde by sa rodičia neuvádzali ako otec a mama, ale prvý rodič a druhý rodič. Návrh Komisie je sporný vo viacerých bodoch. Vzťahuje sa na uznávanie rodičovstva detí s cezhraničným prvkom, bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté či narodené a bez ohľadu na formu rodiny dieťaťa, zahŕňajúc „deti narodené rodičom rovnakého pohlavia“. Takáto úprava však doslova otvára dvere pre legalizáciu vo väčšine krajín nezákonnej praxe tzv. náhradného materstva. Už od samého začiatku tejto európskej iniciatívy som poukazovala na porušovanie princípu subsidiarity, na základe ktorého patrí zákonodarstvo v oblasti rodinného práva výlučne členským štátom. Samozrejme, je potrebné riešiť otázky právnej istoty nadobúdania občianstva či cestovných dokumentov – používajme na to však nástroje, ktoré plne rešpektujú národné kompetencie. Ohrozenie najlepšieho záujmu dieťaťa nemôže byť v žiadnom prípade cenou za zníženú byrokraciu. Prijatie tohto návrhu je vzhľadom na potrebnú jednomyseľnosť v súčasnosti nepravdepodobné, nakoľko odmietavý postoj okrem Slovenska už signalizovalo aj Poľsko či Maďarsko.