25. marec

PODPORTE NAŠE PROJEKTY
Pripnite už dnes virtuálnu bielu stužku a podporte projekty Fóra života na Slovensku.
[mapa-stuzky]

Pripnutím symbolickej bielej stužky na mapu Slovenska podporíte tieto projekty a činnosť Fóra života:

PROJEKTY KONKRÉTNEJ POMOCI

Snažíme sa pomáhať tehotným matkám, dievčatám, rodinám a jednotlivcom. Ponúkame  konkrétne riešenia a poradenstvo v ich ťažkých životných situáciách.

 

 
 
 

Zachráňme životy

Projekt pravidelnej mesačnej sociálnej, materiálnej a  finančnej pomoci tehotným ženám, matkám s deťmi, rodinám, ktoré sa ocitli náročnej životnej situácii spája tých, ktorí potrebujú pomoc, s tými, ktorí chcú pomôcť – ako aktívni spolupracovníci, materiálne a finančne. Od decembra 2007 sme spolu s darcami a spolupracovníkmi v projekte pomohli 215 ženám,  ktoré vážne uvažovali o potrate a ďalšie čakajú na zaradenie, podľa množstva príspevkov od darcov. Narodilo sa 201 detí. Riešili sme vyše 3300 príbehov.

www.zachranmezivoty.sk

Centrum konkrétnej pomoci FEMINA

FEMINA poskytuje pomoc ženám a dievčatám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii ako je nečakané tehotenstvo, diskriminácia, násilie, kríza v rodine, sociálna núdza či nedostatok potravín, šatstva alebo strata bývania. Centrum konkrétnej pomoci FEMINA pôsobí v Leviciach, v Snine a v Prešove. Za rok 2020 sme riešili viac ako 200 prípadov. Situácia spôsobená pandémiou Covid-19 sa naplno negatívne prejavila aj v rodinách, ktorým pomáhame. 

www.centrumfemina.sk

 

CENTRÁ PRE RODINU

Sieť pomoci je kontinuálnym pokračovaním projektu Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Spájame v každom regióne tých, čo chcú a môžu pomôcť, s tými, ktorí pomoc potrebujú. Vytvorili sme databázu spolupracujúcich organizácií, expertov a dobrovoľníkov. Sieť pomoci sa realizuje v kontaktných miestach – centrách pre rodinu. 

www.sietpomoci.sk

INFORMAČNÉ KAMPANE

Fórum života každoročne organizuje dve kampane, ktoré scitlivujú spoločnosť v témach ochrany počatého života.

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Biela stužka sa stala symbolom Dňa počatého dieťaťa, ktorá sa nosí na odeve počas týždňa, v ktorom je 25. marec. Mottom ročníka 2022 je – “Život je dar”. Súčasťou kampane štandardne zvyknú byť aj Koncerty za život, konferencia Vyber si život a udeľovanie Ceny Antona Neuwirtha. Tieto aktivity sú, žiaľ, kvôli aktuálnym pandemickým opatreniam tento rok zrušené alebo presunuté na neskorší termín.

www.25marec.sk

2. november – Sviečka za nenarodené deti

2. november je spomienkou na nenarodené deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate a tiež na všetkých ľudí zasiahnutých potratom. Cieľom je, aby si naša spoločnosť zapálením sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodených detí či v oknách svojich domovov symbolicky spomenula na všetky nenarodené deti a na všetkých ľudí zranených či už umelým alebo spontánnym potratom. Našou snahou je scitlivovať vnímanie spoločnosti k problematike umelých a spontánnych potratov.

www.sviecka.forumzivota.sk

VZDELÁVANIE A OSVETA

Naša činnosť je zameraná na deti, mladých ako aj dospelých.

Tlakový hrniec

Dúfame, že vďaka našej práci budú mať študenti lepšiu šancu uspieť v tomto sne. Lebo na láske a vzťahu skutočne záleží! Študentov edukujeme pomocou debát, počas ktorých spoznávajú vlastné a vzájomné postoje k témam ako sú:

  1. Neplánované tehotenstvo
    Čo je to zodpovedné sexuálne správanie? Ako sa môžeme postaviť k dôsledkom nášho správania? Kto by nám vedel pomôcť?
  2. Manželstvo
    Oplatí sa vstúpiť do manželstva? Načo nám manželstvo vôbec je? Ako sa dajú prekonávať manželské krízy a čo párom pomáha, keď sa v takejto kríze ocitnú?
  3. Pornografia
    Do akej miery nás ovplyvňuje vizuálny materiál, ktorému sa dobrovoľne vystavujeme? Čo robí pornografia s našou predstavou o intimite, vzťahoch, sexe?

www.tlakovyhrniec.sk

Konferencie, prednášky a publikácie

Každý rok organizujeme konferenciu Vyber si život. V roku 2021 sa uskutočnila 28. septembra v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. Tento ročník priniesol tému Farmácia a ochrana života.

Neviditeľný človek

Pre veľký úspech sme vydali druhé vydanie edukatívnej hry Neviditeľný človek. Hra bola vydaná aj v anglickej mutácii. www.neviditelnyclovek.sk.

PROJEKTY ČLENSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

Fórum života je najväčšou pro-life platformou, ktorú tvorí 50 právnických osôb – členov Fóra života ako aj cez 100 jednotlivcov. Naši členovia – právnické osoby realizujú rôzne projekty na ochranu života, ktoré sa snažíme aj vďaka vašej štedrosti, podporovať.